....

Obavijest - Odluka UV za lijekove

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

72290 Novi Travnik – Tel/fax: 030/790-816, 030 792-718 – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj:05-4-128/16

Novi Travnik: 10.11.2016.

 

Na temelju članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Sl. novine KSB/SBK“, broj 16/12), članka 2. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16) i točke I Zaključka Vlade KSB/SBK, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine, Upravno vijeće/odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10.11.2016.godine donosi

 

ODLUKU

o Listi lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove           (u daljem tekstu Lista lijekova), a koju čine:

1.   Lijekovi i hrana utvrđeni člankom 1. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16) i

2.   Lijekovi i hrana po prijedlogu Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove (u daljem tekstu Povjerenstvo), a sukladno točki I Zaključka Vlade KSB, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine,

 

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane pomoći, te način odobravanja i plaćanja lijekova i hrane iz članka 1. Odluke.

 

Članak 3.

Iznos novčane pomoći za lijekove i hranu utvrđuje se u visini kako je navedeno u Listi lijekova.

Utvrđene visine novčanih pomoći bit će temelj za utvrđivanje visine novčane pomoći u slučaju da se po prijedlogu liječnika osiguranoj osobi predlaži lijek drugačijeg pakiranja, a istog generičkog naziva, oblika i jačine, od lijeka ili hrane na Listi lijekova.

 

Članak 4.

Odobravanje lijekova će se vršiti putem Povjerenstva sukladno Poslovniku o radu Povjerenstva za rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove van pozitivne Liste lijekova, broj 05-4-116/08 od 26.06.2008.godine.

 

Članak 5.

Povjerenstvo će potvrduo odobravanju lijeka donijeti na temelju:

- prijedlogaliječnika za odobravanje lijeka iz ove Odluke,

- odgovarajuče medicinske dokumentacije (nalaza nadležnog liječnika specijaliste  

  ili otpusnog pisma iz bolnice) i

- kopije ovjerene zdravstvene iskaznice.

 

Članak 6.

Lijek enoksaparin odobravat će se po dijagnozi trombofilija u stanjima vezanim za trudnoću i porođaj i to za period koji preporuči ginekolog i internista, a najduže za period do šest tjedana nakon porođaja.

 

Ukoliko se lijek enoksaparin aplicira u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se provodi liječenje, novčana sredstava doznačavat će se zdravstvenoj ustanovi, na temelju mjesečne fakture zdravstvene ustanove sa obveznim privitcima:

- spisak osiguranih osoba kojima je lijek apliciran sa  dozom apliciranog lijeka za  

  svaku osiguranu osobu i

- potvrde kojom je odobren lijek.

 

Članak 7.

Lijekovi adalimumab, etanercept i tocilizumab odobravat će se osiguranicima do 18 godina života, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovitog školovanja, a najduže do navršenih 26 godina života.

Lijekovi adalimumab, etanercept i tocilizumab odobravat će se po osnovu dijagnoze juvenilni idiopatski artritis (JIA) uz priloženo mišljenje kliničkog specijaliste pedijatra sa područja F BiH.

Novčana pomoć za ove lijekove odobravat će se u trajanju od šest mjeseci terapije, s tim da će Upravno vijeće Zavoda razmatrati i donositi odluke o pojedinačnim zahtjevima, ukoliko se ukaže potreba za terapijom dužom od šest mjeseci.

 

Članak 8.

Bezglutensko brašno će se odobravati osiguranim osobama sa dijagnozom glutenska enteropatija.

 

Proizvodi bez fenilalanina odobravat će se osiguranim osobama sa dijagnozom fenilketonurija i to:

- brašno i tjestenina za osigurane osobe do 18 godina, a ako su na srednjem  

  odnosno visokom školovanju, do navršenih 26 godina života,

- specijalna mliječna formula, PKU anamix infant za djecu do godinu dana u  

   količini kako je navedeno u nalazu pedijatra,

- PAM će se odobravati u količini koja je navedena u nalazu liječnika specijaliste.

 

Članak 9.

Odluku kojom se odobri lijek ili hrana, osigurane osobe moći će realizirati u ugovornoj ljekarni Zavoda.

Način preuzimanja i plaćanja lijeka ili hrane kao i druga prava i obveze bit će regulirani ugovorom između ljekarne i Zavoda.

 

Članak 10.

Ukoliko osiguranik nabavi lijek u drugoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom Zavod nema zaključen ugovor, osigurana osoba ima pravo podnijeti zahtjev Zavodu za refundaciju sredstava do iznosa utvrđenog ovom Odlukom.

 

Ukoliko faktura za kupljeni lijek glasi na niži iznos od iznosa koji je utvrđen ovom Odlukom priznat će se iznos na koji glasi faktura.

 

Članak 11.

Uz zahtjev za refundaciju sredstava osigurane osobe su pored  dokumentacije iz članka 5. ove Odlike obvezne dostaviti:

- kopiju tekućeg računa ili potvrdu o otvorenom računu u banci, a ako se radi o  

  malodobnom djetetu kopiju tekućeg računa ili potvrde roditelja ili staratelja,

- original račun sa fiskalnim računom.

 

Članak 12.

Sastavni dio ove Odluke je Lista lijekova iz članka 1.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju se primjenjivati Odluke Upravnog vijeća broj: 05-4-198/14 od 18.8.2014.g., 05-4-199/14 od 18.8.2014.g., 05-4-223/14 od 30.9.2014.g., 05-4-16/15 od 29.1.2015., 05-4-174/15 od 29.5.2015., 05-4-253/15 od 13.10.2015.g., 05-4-257/15 od 13.10.2015.g., 05-4-40/16 od 29.4.2016.g., 05-4-49/16 od 6.6.2016.g., 05-4-62/16 od 30.6.2016.g., 05-4-57/16 od 6.6.2016.g., 05-4-86/16 od 27.7.2016.g.,  

 

Obrazloženje

Člankom 1. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16), utvrđeni su lijekovi u čijoj će nabavci Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK sudjelovati  odobravanjem financijske pomoći osiguranim osobama.

Člankom 2. iste Odluke određeno je da će Upravno vijeće Zavoda utvrditi iznos pomoći koji će se odobravati osiguranim osobama.

Zaključkom Vlade KSB/SBK, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine data je ovlast Upravnom vijeću Zavoda da na prijedlog Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove utvrdi listu lijekova i visinu pomoći koju će Zavod odobravati osiguranim osobama.

 

Sukladno Odluci i Zaključku Vlade KSB/SBK formirana je Odluka o Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove.

 

                                                                      PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA/VIJEĆA

                                                                   ________________________

                                                                    Fuad Hajić, dipl.ing.med.rad.

 

Dostaviti:

-      Ministarstvu zdravstva i socijalne politike KSB/SBK

-      Ugovorne zdravstvene ustanove,

-      Služba za financijsko računovodstvene poslove,

-      Komisija za med.rehabilitaciju, ort.pomagala i lijekove

-      a/a

 

 

 

 

 

Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove

 
 

 

ATC

Generički naziv lijeka

Oblik jačina i pakiranje

Visina pomoći po
 jednom pakiranju
 (do iznosa, u KM)

 

1.

H01AC01

somatropin

otopina za injekcije, 10mg/1,5 ml,      
1 napunjen pen

442,75

 

otopina za injekcije, 5 mg/1,5 ml,       
1 napunjen pen

 221,00

 

otopina za injekcije, 5,3 mg/ 1 ml,     
1 uložak

220,00

 

otopina za injekcije, 12 mg/ml,     
5 uložaka

2799,25

 

2.

NO3AG01

natrijum valproat

sirup, 300 mg/5ml, 150 ml

11,70

 

N03AG

kapi 300ml/ml 100ml

48,25

 

3.

NO7AA02

piridostigmin

tablete, 60mg x 20 tableta

12,20

 

4.

B05AA01

albumin humani
(za djecu do 7 godina)

otopina za infuziju, 200g/1000 ml, 50 ml

71,42

 

5.

H04AA01

glukagon

prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1mg (1 i.j.)

42,15

 

6.

L04AC07

tocilizumab

koncetrat za rastvor za infuziju
400 mg/20 ml

1769,00

 

koncetrat za rastvor za infuziju
200 mg/10ml

892,25

 

koncetrat za rastvor za infuziju
80mg/4ml

356,55

 

7.

B01AB05

enoksaparin

otopina za injekciju
20mg/0,2ml 

50,20

 

otopina za injekciju
40mg/0,4ml

95,85

 

otopina za injekciju
60mg/0,6ml

27,90

 

otopina za injekciju
80mg/0,8ml 

33,35

 

otopina za injekciju
100mg/ml  

41,35

 

8.

L04AA06

mikofenolna kiselina

kapsule, 250mg x 100

121,00

 

9.

N03AE01

klonazepam

tablete, 0,5mg x 30

3,10

 

tablete, 2mg x 30

6,90

 

10.

H02AB09

hydrocortison

tablete, 10mg x 100

20,90

 

11.

L04AX02

thalidomid

tablete, 100mg x 50

537,00

 

12.

B01AC11

iloprost

koncentracija za otopinu za infuziju (20mg/ml), 5 ampula po 1 ml

456,85

 

13.

L04AD01

ciklosporin

oralna otopina, (100mg/ml), 50 ml

323,75

 

14.

N03AG04

vigabatrin

tablete, 100x500mg

247,00

 

15.

L02AE04

triptolerin

suspenzija za injekciju 3,75 mg/ml

368,00

 

16.

L04AB04

adalimumab

otopina za injekciju 40mg

u dvije napunjene šprice

2.414,40

 

17.

LO4AB01

etanercept

otopina za injekciju 4 x 10mg/ml

502,00

 

otopina za injekciju 4 x 25mg/ml

1.272,12

 

 

19. Bezglutensko brašno

 

Starosna dob

Mjesečne količine brašna (pakiranje 1,00 kg)

Ukupna mjesečna visina pomoći  (do iznosa u KM)

do 3 godine

3

28,20

od 3 do 6 godina

5

47,00

od 6 do 9 godina

8

75,20

od 9 do 15 godina

10

94,00

preko 15 godine

12

112,80

 

20. Brašno i tjestenina bez fenilalanina

 

Starosna dob

Mjesečna naknada

 

Ukupna mjesečna visina pomoći  (do iznosa u KM)

Brašno

(pakiranje 1 kg)

Tjestenina

(pakiranje 250 kg)

do 3 godine

2

4

50,50

od 3 do 6 godina

5

10

126,25

od 6 do 9 godina

7

14

176,75

od 9 do 15 godina

10

18

238,00

preko 15 godine

15

24

335,25

 

21. Ostala hrana bez fenilalanina

 

Opis hrane

Cijena po pakiranju

Specijalna mliječna formula bez fenilalanina, PKU anamix infant, 400 g

 

110,00

PAM 1, 500 g

323,05

PAM 2, 500 g

428,00

PAM 3, 500 g

428,00

 

                                                                      PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA/VIJEĆA

                                                                   ________________________

 

                                                                    Fuad Hajić, dipl.ing.med.rad.

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice