Obavijest – Odluka UV za lijekove

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

Broj:05-4-128/16

Novi Travnik: 10.11.2016.

Na temelju članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Sl. novine KSB/SBK“, broj 16/12), članka 2. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16) i točke I Zaključka Vlade KSB/SBK, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine, Upravno vijeće/odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10.11.2016.godine donosi

ODLUKU

o Listi lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove           (u daljem tekstu Lista lijekova), a koju čine:

1.   Lijekovi i hrana utvrđeni člankom 1. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16) i

2.   Lijekovi i hrana po prijedlogu Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove (u daljem tekstu Povjerenstvo), a sukladno točki I Zaključka Vlade KSB, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine,

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane pomoći, te način odobravanja i plaćanja lijekova i hrane iz članka 1. Odluke.

Članak 3.

Iznos novčane pomoći za lijekove i hranu utvrđuje se u visini kako je navedeno u Listi lijekova.

Utvrđene visine novčanih pomoći bit će temelj za utvrđivanje visine novčane pomoći u slučaju da se po prijedlogu liječnika osiguranoj osobi predlaži lijek drugačijeg pakiranja, a istog generičkog naziva, oblika i jačine, od lijeka ili hrane na Listi lijekova.

Članak 4.

Odobravanje lijekova će se vršiti putem Povjerenstva sukladno Poslovniku o radu Povjerenstva za rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove van pozitivne Liste lijekova, broj 05-4-116/08 od 26.06.2008.godine.

Članak 5.

Povjerenstvo će potvrduo odobravanju lijeka donijeti na temelju:

– prijedlogaliječnika za odobravanje lijeka iz ove Odluke,

– odgovarajuče medicinske dokumentacije (nalaza nadležnog liječnika specijaliste  

  ili otpusnog pisma iz bolnice) i

– kopije ovjerene zdravstvene iskaznice.

Članak 6.

Lijek enoksaparin odobravat će se po dijagnozi trombofilija u stanjima vezanim za trudnoću i porođaj i to za period koji preporuči ginekolog i internista, a najduže za period do šest tjedana nakon porođaja.

Ukoliko se lijek enoksaparin aplicira u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se provodi liječenje, novčana sredstava doznačavat će se zdravstvenoj ustanovi, na temelju mjesečne fakture zdravstvene ustanove sa obveznim privitcima:

– spisak osiguranih osoba kojima je lijek apliciran sa  dozom apliciranog lijeka za  

  svaku osiguranu osobu i

– potvrde kojom je odobren lijek.

Članak 7.

Lijekovi adalimumab, etanercept i tocilizumab odobravat će se osiguranicima do 18 godina života, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovitog školovanja, a najduže do navršenih 26 godina života.

Lijekovi adalimumab, etanercept i tocilizumab odobravat će se po osnovu dijagnoze juvenilni idiopatski artritis (JIA) uz priloženo mišljenje kliničkog specijaliste pedijatra sa područja F BiH.

Novčana pomoć za ove lijekove odobravat će se u trajanju od šest mjeseci terapije, s tim da će Upravno vijeće Zavoda razmatrati i donositi odluke o pojedinačnim zahtjevima, ukoliko se ukaže potreba za terapijom dužom od šest mjeseci.

Članak 8.

Bezglutensko brašno će se odobravati osiguranim osobama sa dijagnozom glutenska enteropatija.

Proizvodi bez fenilalanina odobravat će se osiguranim osobama sa dijagnozom fenilketonurija i to:

– brašno i tjestenina za osigurane osobe do 18 godina, a ako su na srednjem  

  odnosno visokom školovanju, do navršenih 26 godina života,

– specijalna mliječna formula, PKU anamix infant za djecu do godinu dana u  

   količini kako je navedeno u nalazu pedijatra,

– PAM će se odobravati u količini koja je navedena u nalazu liječnika specijaliste.

Članak 9.

Odluku kojom se odobri lijek ili hrana, osigurane osobe moći će realizirati u ugovornoj ljekarni Zavoda.

Način preuzimanja i plaćanja lijeka ili hrane kao i druga prava i obveze bit će regulirani ugovorom između ljekarne i Zavoda.

Članak 10.

Ukoliko osiguranik nabavi lijek u drugoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom Zavod nema zaključen ugovor, osigurana osoba ima pravo podnijeti zahtjev Zavodu za refundaciju sredstava do iznosa utvrđenog ovom Odlukom.

Ukoliko faktura za kupljeni lijek glasi na niži iznos od iznosa koji je utvrđen ovom Odlukom priznat će se iznos na koji glasi faktura.

Članak 11.

Uz zahtjev za refundaciju sredstava osigurane osobe su pored  dokumentacije iz članka 5. ove Odlike obvezne dostaviti:

– kopiju tekućeg računa ili potvrdu o otvorenom računu u banci, a ako se radi o  

  malodobnom djetetu kopiju tekućeg računa ili potvrde roditelja ili staratelja,

– original račun sa fiskalnim računom.

Članak 12.

Sastavni dio ove Odluke je Lista lijekova iz članka 1.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju se primjenjivati Odluke Upravnog vijeća broj: 05-4-198/14 od 18.8.2014.g., 05-4-199/14 od 18.8.2014.g., 05-4-223/14 od 30.9.2014.g., 05-4-16/15 od 29.1.2015., 05-4-174/15 od 29.5.2015., 05-4-253/15 od 13.10.2015.g., 05-4-257/15 od 13.10.2015.g., 05-4-40/16 od 29.4.2016.g., 05-4-49/16 od 6.6.2016.g., 05-4-62/16 od 30.6.2016.g., 05-4-57/16 od 6.6.2016.g., 05-4-86/16 od 27.7.2016.g.,  

Obrazloženje

Člankom 1. Odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK („Službene novine KSB/SBK, broj 7/16), utvrđeni su lijekovi u čijoj će nabavci Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK sudjelovati  odobravanjem financijske pomoći osiguranim osobama.

Člankom 2. iste Odluke određeno je da će Upravno vijeće Zavoda utvrditi iznos pomoći koji će se odobravati osiguranim osobama.

Zaključkom Vlade KSB/SBK, broj 01-05-383/16 od 9.6.2016.godine data je ovlast Upravnom vijeću Zavoda da na prijedlog Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove utvrdi listu lijekova i visinu pomoći koju će Zavod odobravati osiguranim osobama.

Sukladno Odluci i Zaključku Vlade KSB/SBK formirana je Odluka o Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove.

                                                                      PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA/VIJEĆA

                                                                   ________________________

                                                                    Fuad Hajić, dipl.ing.med.rad.

Dostaviti:

–      Ministarstvu zdravstva i socijalne politike KSB/SBK

–      Ugovorne zdravstvene ustanove,

–      Služba za financijsko računovodstvene poslove,

–      Komisija za med.rehabilitaciju, ort.pomagala i lijekove

–      a/a

 Lista lijekova koji će se odobravati putem Povjerenstva za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove 
 
 ATCGenerički naziv lijekaOblik jačina i pakiranjeVisina pomoći po
 jednom pakiranju
 (do iznosa, u KM)
 
1.H01AC01somatropinotopina za injekcije, 10mg/1,5 ml,      
1 napunjen pen
442,75 
otopina za injekcije, 5 mg/1,5 ml,       
1 napunjen pen
 221,00 
otopina za injekcije, 5,3 mg/ 1 ml,     
1 uložak
220,00 
otopina za injekcije, 12 mg/ml,     
5 uložaka
2799,25 
2.NO3AG01natrijum valproatsirup, 300 mg/5ml, 150 ml11,70 
N03AGkapi 300ml/ml 100ml48,25 
3.NO7AA02piridostigmintablete, 60mg x 20 tableta12,20 
4.B05AA01albumin humani
(za djecu do 7 godina)
otopina za infuziju, 200g/1000 ml, 50 ml71,42 
5.H04AA01glukagonprašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1mg (1 i.j.)42,15 
6.L04AC07tocilizumabkoncetrat za rastvor za infuziju
400 mg/20 ml
1769,00 
koncetrat za rastvor za infuziju
200 mg/10ml
892,25 
koncetrat za rastvor za infuziju
80mg/4ml
356,55 
7.B01AB05enoksaparinotopina za injekciju
20mg/0,2ml 
50,20 
otopina za injekciju
40mg/0,4ml
95,85 
otopina za injekciju
60mg/0,6ml
27,90 
otopina za injekciju
80mg/0,8ml 
33,35 
otopina za injekciju
100mg/ml  
41,35 
8.L04AA06mikofenolna kiselinakapsule, 250mg x 100121,00 
9.N03AE01klonazepamtablete, 0,5mg x 303,10 
tablete, 2mg x 306,90 
10.H02AB09hydrocortisontablete, 10mg x 10020,90 
11.L04AX02thalidomidtablete, 100mg x 50537,00 
12.B01AC11iloprostkoncentracija za otopinu za infuziju (20mg/ml), 5 ampula po 1 ml456,85 
13.L04AD01ciklosporinoralna otopina, (100mg/ml), 50 ml323,75 
14.N03AG04vigabatrintablete, 100x500mg247,00 
15.L02AE04triptolerinsuspenzija za injekciju 3,75 mg/ml368,00 
16.L04AB04adalimumabotopina za injekciju 40mgu dvije napunjene šprice2.414,40 
17.LO4AB01etanerceptotopina za injekciju 4 x 10mg/ml502,00 
otopina za injekciju 4 x 25mg/ml1.272,12 

19. Bezglutensko brašno

 Starosna dobMjesečne količine brašna (pakiranje 1,00 kg)Ukupna mjesečna visina pomoći  (do iznosa u KM)
do 3 godine328,20
od 3 do 6 godina547,00
od 6 do 9 godina875,20
od 9 do 15 godina1094,00
preko 15 godine12112,80

20. Brašno i tjestenina bez fenilalanina

 Starosna dobMjesečna naknada Ukupna mjesečna visina pomoći  (do iznosa u KM)
Brašno(pakiranje 1 kg)Tjestenina(pakiranje 250 kg)
do 3 godine2450,50
od 3 do 6 godina510126,25
od 6 do 9 godina714176,75
od 9 do 15 godina1018238,00
preko 15 godine1524335,25

21. Ostala hrana bez fenilalanina

 Opis hraneCijena po pakiranju
Specijalna mliječna formula bez fenilalanina, PKU anamix infant, 400 g 110,00
PAM 1, 500 g323,05
PAM 2, 500 g428,00
PAM 3, 500 g428,00

                                                                      PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA/VIJEĆA

                                                                   ________________________

                                                                    Fuad Hajić, dipl.ing.med.rad.

POVEZANI ČLANCI