Natječaj za prijem u radni odnos pripravnika na određeno vrijeme

PREUZMI

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB/SBK br.7/19),  članka 26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK i članka 5. Pravilnika o radu, ravnatelj  Zavoda uz suglasnost zamjenika direktora Zavoda ,  donosi Odluku kojom raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos pripravnika

na  određeno vrijeme

                                                                                                         

Potrebni uvjeti za prijavu :

-VII.stupanj stručne spreme-diplomirani pravnik , odn.  visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova Bolonjskog sustava studiranja pravne struke 

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji,Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme , na jednu godinu .

         Mjesto obavljanja rada je Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik, a radno vrijeme traje od 08.00 do 16.00 sati.

         Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana  objave natječaja.

         Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Marina Stipić-Kašćel i Safet Alispahić .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona  Novi Travnik ,Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa,   Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIPRAVNIKA“.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, ,te kratak životopis.

Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

         Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik.

                      RAVNATELJ

                          ______________________

                       Dragan Solomun mr.ph. 

  

                                                                     ZAMJENIK  DIREKTORA

                                                                       ______________________

                                                                       Salem Hodžić dipl. ecc.

POVEZANI ČLANCI