JAVNE NABAVKE

Plan Javnih nabavki za 2021. godinu

Kliknite ovdje da preuzmete dokument

Odluka o usvajanju Plana Javnih Nabavki za 2021. godinu

Kliknite ovdje da preuzmete dokument

IZRAVNI SPORAZUMI

Trenutno nema izravnih sporazuma

OTVORENI POSTUPCI

Trenutno nema otvorenih postupaka

POSTUPCI - ANEX II dio B

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga:
– tehnička i funkcionalna podrška za integralni softver za podršku procesima
trezorskog poslovanja;
– tehnička i funkcionalna podrška za 100 licenci aplikativnog softvera za plaće,
– korištenje hardverske platforme isporučitelja za potrebe funkcioniranja softvera
za trezorsko poslovanje.

2. Tehnička i funkcionalna podrška za integralni softver za podršku trezorskom poslovanju
-Aneks 1
-Aneks 2
-Aneks 3
-Pregovaracki postupak
-Prilog 1