JAVNE NABAVKE

NAVIGACIJA

JAVNE NABAVKE 2024. GODINE

OTVORENI, PREGOVARAČKI I KONKURENTSKI POSTUPCI 2024.

JAVNE NABAVKE 2023. GODINE

OTVORENI, PREGOVARAČKI I KONKURENTSKI POSTUPCI 2023.

ANEX II 2023. god

JAVNE NABAVKE 2022. GODINE

OTVORENI, PREGOVARAČKI I KONKURENTSKI POSTUPCI 2022.

ANEX II dio B 2022. god

JAVNE NABAVKE 2021. GODINE

ANEX II dio B 2021. god

OTVORENI, PREGOVARAČKI I KONKURENTSKI POSTUPCI 2021.

JAVNE NABAVKE 2020. GODINE

OTVORENI, PREGOVARAČKI I KONKURENTSKI POSTUPCI 2020.

IZRAVNI SPORAZUMI

Trenutno nema izravnih sporazuma

OTVORENI POSTUPCI

Trenutno nema otvorenih postupaka

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga:
– tehnička i funkcionalna podrška za integralni softver za podršku procesima
trezorskog poslovanja;
– tehnička i funkcionalna podrška za 100 licenci aplikativnog softvera za plaće,
– korištenje hardverske platforme isporučitelja za potrebe funkcioniranja softvera
za trezorsko poslovanje.

2. Tehnička i funkcionalna podrška za integralni softver za podršku trezorskom poslovanju
-Aneks 1
-Aneks 2
-Aneks 3
-Pregovaracki postupak
-Prilog 1

3. Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi 

– usluge održavanja programskog paketa za import recepata iz ugovornih apoteka

4. Tenderska dokumentacija za nabavu usluga – usluge održavanja programskog paketa (licenci) za import recepata iz ugovornih apoteka

5. Odluka o poništenju postupka javne nabavke